Bảng xếp hạng.

Nhân vật yanerst321 là tôi chơi nhưng đã bị khoá vài tháng trước khi. Tôi đã xoá tiến trình và thành tích của Merge Star trên Google play game. Hôm nay tôi tải và chơi lại thì thấy nhân vật yanerst321 đang xếp hạng 40.

Ngay cả khi bạn xóa trò chơi, tên vẫn còn trên bảng xếp hạng. Một người chơi khác có thể đang sử dụng cùng một ID. Cảm ơn bạn.